لیست قیمت کارت ویزیت های ساده - فانتزی - تراکت - سربرگ - پاکت

دریافت سفارش برای فرم های 1 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
ليست قيمت کارت ويزيت 1 روز کاری (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت سلفون مات 1000 4.8*8.5 80000 95000 1 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق 1000 4.8*8.5 80000 95000 1 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 1000 6*9 - 135000 1 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 1000 6*9 - 135000 1 روز کاری
5 لیبل ویزیتی سلفون مات 1000 4.8*8.5 - 100000 1 روز کاری
6 کارت ویزیت لمینت براق 1000 6*9 - 195000 1 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات 1000 6*9 - 340000 1 روز کاری
ليست قيمت کارت ويزيت (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت گلاسه UV 1000 48*85 67000 75000 2 تا3 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق 1000 48*85 70000 8000 2 تا3 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات 1000 48*85 80000 8000 2 تا3 روز کاری
4 کارت ویزیت کتان امباس 1000 48*85 85000 95000 2 تا3 روز کاری
5 کارت ویزیت کتان آلمان 1000 48*85 115000 120000 2 تا3 روز کاری
6 کارت ویزیت سلفون مات مخملی 1000 48*85 --- 163000 10 تا12 روز کاری
7 لیبل قطع ویزیت 1000 48*85 80000 --- 4 الی5 روز كاري
8 لیبل با روکش سلفون براق 1000 48*85 80000 --- 4 الی5 روز كاري
             
ليست قيمت کارت ويزيت فانتزي (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 کارت ویزیت لمينت براق 1000 60*90 --- 150000 4 الی5 روزکاری
2 کارت ویزیت لمينت مات 1000 60*90 --- 295000 4 الی5 روزکاری
3 کارت ویزیت لمينت برجسته بزرگ 1000 60*90 --- 170000 4 الی5 روزکاری
4 کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک 1000 50*60 --- 130000 9 روز كاري
5 کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی 1000 48*85 --- 135000 9 روز كاري
6 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48*85 --- 115000 12 روز کاری
7 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48*85 --- 240000 12 روز کاری
8 کارت ویزیت لمینت براق مربع 1000 55*55 --- 100000 12 روز کاری
9 کارت ویزیت لمینت مات مربع 1000 55*55 --- 190000 12 روز کاری
10 کارت ویزیت لمینت براق 500 60*90 --- 105000 12 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت مات 500 60*90 --- 180000 12 روز کاری
12 کارت ویزیت سلفون مات دورو طلاکوب 1000 60*90 --- 215000 12 روز کاری
13 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب 1000 60*90 --- 300000 12 روز کاری
14 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک 1000 56*69 --- 225000 12 روز کاری
15 کارت ویزیت سلفون مات دورومخمل دورگرد 1000 60*90 --- 160000 17 روز كاري
16 کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل طلاکوب 1000 60*90 --- 280000 12 روز کاری
17 کارت ویزیت سلفون مات دورو مخمل دورگرد موضعی 1000 60*90 --- 185000 17 روز كاري
18 کارت ویزیت طلاکارت لمینت براق 1000 60*90 --- 270000  17 روز كاري
19 کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات 1000 60*90 --- 430000 20 روز كاري
20 کارت ویزیت پي وي سي 760 ميكرون 500 60*90 --- 630000 5 روز كاري
21 کارت ویزیت پي وي سي 760 ميكرون 250 60*90 --- 360000 5 روز كاري
22 کارت ویزیت پي وي سي 500 ميكرون 500 60*90 --- 420000 5 روز كاري
23 کارت ویزیت پي وي سي 300 ميكرون 500 60*90 --- 465000 5 روز كاري 
ليست قيمت فرم های عمومی تحریر 80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 تراکت تحریر80 گرم A4 1000 290*200 232000 314000 4الی 5 روز کاری
2 تراکت تحریر80 گرم A4 2000 290*200 385000 480000 4الی 5 روز کاری
3 تراکت تحریر80 گرم A4 5000 290*200 832000 938000 4الی 5 روز کاری
4 تراکت تحریر80 گرم A5 1000 145*200 125000 157000 4الی 5 روز کاری
5 تراکت تحریر80 گرم A5 2000 145*200 195000 240000 4الی 5 روز کاری
6 تراکت تحریر80 گرم A5 5000 145*200 415000 460000 4 الی5 روزکاری
8 تراکت تحریر80 گرم A6 1000 100*145 60000 80000 4 الی5 روزکاری
9 تراکت تحریر80 گرم A6 2000 100*145 100000 120000 4 الی5 روزکاری
10 تراکت تحریر80 گرم A6 5000 100*145 205000 235000 4 الی5 روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي تحرير 80 گرم سایز واقعی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 تراکت تحریر80 گرم A4 1000 297*210 300000 420000 4الی 5 روز کاری
2 تراکت تحریر80 گرم A4 2000 297*210 495000 625000 4الی 5 روز کاری
3 تراکت تحریر80 گرم A4 5000 297*210 1035000 1180000 4الی 5 روز کاری
4 تراکت تحریر80 گرم A5 1000 148*210 150000 210000 4الی 5 روز کاری
5 تراکت تحریر80 گرم A5 2000 148*210 245000 314000 4الی 5 روز کاری
6 تراکت تحریر80 گرم A5 5000 148*210 525000 595000 4 الی5 روزکاری
8 تراکت تحریر80 گرم A6 1000 105*148 75000 105000 4 الی5 روزکاری
9 تراکت تحریر80 گرم A6 2000 105*148 125000 155000 4 الی5 روزکاری
10 تراکت تحریر80 گرم A6 5000 105*148 270000 295000 4 الی5 روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه 135 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 تراکت گلاسه 135گرم A4 1000 290*200 270000 350000 4الی 5 روز کاری
2 تراکت گلاسه 135گرم A4 2000 290*200 465000 555000 4الی 5 روز کاری
3 تراکت گلاسه 135گرم A4 5000 290*200 1030000 1130000 4الی 5 روز کاری
4 تراکت گلاسه 135گرم A5 1000 145*200 135000 270000 4الی 5 روز کاری
5 تراکت گلاسه 135گرم A5 2000 145*200 230000 28000 4الی 5 روز کاری
6 تراکت گلاسه 135گرم A5 5000 145*200 517000 560000 4 الی5 روزکاری
8 تراکت گلاسه 135گرم A6 1000 100*145 68000 87000 4 الی5 روزکاری
9 تراکت گلاسه 135گرم A6 2000 100*145 116000 140000 4 الی5 روزکاری
10 تراکت گلاسه 135گرم A6 5000 100*145 260000 285000 4 الی5 روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي تحریر 100 گرم و کتان 120 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 سربرگ کتان A4 1000 297*210 555000 720000 4الی 5 روز کاری
2 سربرگ کتان A5 1000 148*210 275000 360000 4الی 5 روز کاری
3 سربرگ تحریر A4 1000 297*210 418000 588000 4الی 5 روز کاری
4 سربرگ تحریر A5 1000 145*200 21000 295000 4الی 5 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي گلاسه135 گرم و تحریر80 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
دریافت سفارش برای فرم های 1 روزه فقط تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر است.
رديف جنس تعداد ابعاد 1رو 2رو تحویل
1 تراکت تحریر 80 گرم A4 2000 290*200 450000 540000 1الی 2 روز کاری
2 تراکت تحریر 80 گرم A5 2000 145*200 250000 290000 1الی 2 روز کاری
3 تراکت تحریر 80 گرم A6 2000 100*145 135000 160000 1الی 2 روز کاری
4 سربرگ تحریر 80 گرم( A4سایز واقعی) 2000 297*210 555000 690000 1الی 2 روز کاری
5 سربرگ تحریر 80 گرم( A5سایز واقعی) 2000 148*210 295000 360000 1الی 2 روز کاری
6 سربرگ تحریر 80 گرم( A6سایز واقعی) 2000 105*148 160000 195000 1الی 2 روز کاری
8 تراکت گلاسه 135 گرم A4 2000 290*200 526000 616000 1الی 2 روز کاری
9 تراکت گلاسه 135 گرم A5 2000 145*200 280000 330000 1الی 2 روز کاری
10 تراکت گلاسه 135 گرم A6 2000 100*145 155000 175000 1الی 2 روز کاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000 پاکت A5 395000 7تا 10روزکاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000 پاکت کیسهای A4 770000 7تا 10روزکاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی 1000 پاکت نامه 325000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 2000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000 پاکت A5 65000 7تا 10روزکاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000 پاکت کیسهای A4 1260000 7تا 10روزکاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی 2000 پاکت نامه 550000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر تیراژ 5000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000 پاکت A5 1380000 7تا 10روزکاری
2 پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000 پاکت کیسهای A4 2680000 7تا 10روزکاری
3 پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی 5000 پاکت نامه 1200000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000 پاکت A5 470000 7تا 10روزکاری
2 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000 پاکت کیسهای A4 910000 7تا 10روزکاری
3 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000 پاکت کیفیA4 910000 7تا 10روزکاری
4 پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی 1000 پاکت نامه 385000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 2000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000 پاکت A5 790000 7تا 10روزکاری
2 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000 پاکت کیسهای A4 1540000 7تا 10روزکاری
3 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000 پاکت کیفیA4 1540000 7تا 10روزکاری
4 پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی 2000 پاکت نامه 675000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت گلاسه 135 گرمی تیراژ 5000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000 پاکت A5 1750000 7تا 10روزکاری
2 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000 پاکت کیسهای A4 3260000 7تا 10روزکاری
3 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000 پاکت کیفیA4 3260000 7تا 10روزکاری
4 پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی 5000 پاکت نامه 1520000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر 100 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت A5 320000 7تا 10روزکاری
2 پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیسهای A4 510000 7تا 10روزکاری
3 پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیفیA4 5100000 7تا 10روزکاری
4 پاکت کتان 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت نامه 2750000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت تحریر 100 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد 1000 پاکت A5 500000 7تا 10روزکاری
2 پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیسهای A4 990000 7تا 10روزکاری
3 پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیفیA4 990000 7تا 10روزکاری
4 پاکت تحریر 100 گرم 1000 عدد 1000 پاکت نامه 420000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت A3 کتان 120 گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت A3کتان 120 گرم 1000عدد 1000 پاکت کیسه ای A3 2650000 7تا 10روزکاری
2 پاکت A3کتان 120 گرم 1000عدد 1000 پاکت کیفی A3 2650000 7تا 10روزکاری
ليست قيمت فرم عمومي پاکت A3 تحریر 120گرمی تیراژ 1000 (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد ابعاد قیمت تحویل
1 پاکت A3تحریر 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیسه ای A3 2450000 7تا 10روزکاری
2 پاکت A3تحریر 120 گرم 1000 عدد 1000 پاکت کیفی A3 2450000 7تا 10روزکاری
بالا
پشتیبانی آنلاین
1
سلام به دیجی چاپ خوش آمدید چگونه میتونم کمکتون کنم