تمامی قیمتها کاملا به روز می باشند برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت  ارتباط با ما مراجعه فرمائید

لیست قیمت دیجیتال

ليست قيمت چاپ ديجيتال سیاه و سفید تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4 1500 2500
2 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A4 350 430
3 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A4 300 350
4 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A4 280 320
5 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A3 3000 3500
6 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A3 700 900
7 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A3 600 700
8 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A3 550 650
9 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5 500 1000
10 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A5 1000 1500
11 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A5 250 300
12 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A5 200 250
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگی تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A4 3000 4000
2 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A4 1500 2200
3 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A4 1300 1800
4 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A4 1100 1600
5 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A3 5000 6000
6 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A3 3000 4000
7 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A3 2700 3200
8 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A3 2500 3000
9 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A5 1500 200
10 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A5 750 1100
11 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A5 650 900
12 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A5 550 800
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 135 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A4 3300 3800
2 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 A4 1800 3000
3 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 A4 1750 2250
4 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا A4 1700 2150
5 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A3 5000 6000
6 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 A3 3600 4500
7 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 A3 3500 4400
8 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا A3 3300 4300
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 160 گرمی (كليه قيمتهابه تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A4 3400 3900
2 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 A4 3000 2300
3 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 A4 185 2250
4 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا A4 1700 2200
5 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A3 6000 7000
6 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 A3 3700 4600
7 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 A3 3600 4500
8 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا A3 3400 4400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 200 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A4 3500 4000
2 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 A4 1900 2350
3 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 A4 1850 2300
4 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا A4 1750 2250
5 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A3 7000 8000
6 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 A3 3800 4700
7 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 A3 3700 4600
8 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا A3 3500 4500
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A4 4000 4500
2 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 A4 1950 2400
3 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 A4 1850 2350
4 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا A4 1800 2400
5 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A3 8000 9000
6 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 A3 3900 4800
7 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 A3 3800 4700
8 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا A3 3600 4800
ليست قيمت پلات کاغذ تحریر چاپ رنگی و سیاه و سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات 42×60 10000 8000 7000
2 چاپ پلات 70×50 12000 10000 8000
3 چاپ پلات 90×60 15000 12000 10000
4 چاپ پلات 70×100 17000 15000 12000
5 چاپ پلات 120×90 20000 17000 15000
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات 42×60 20000 18000 17000
2 چاپ پلات 70×50 22000 20000 19000
3 چاپ پلات 90×60 25000 23000 12000
4 چاپ پلات 70×100 30000 28000 27000
5 چاپ پلات 120×90 35000 33000 22000
6 چاپ پلات 170×90 50000 48000 47000
7 چاپ پلات 2000×90 90000 88000 85000
ليست قيمت لمینت مات و براق (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 لمینت مات و براق 42×60  ارتباط با ما    
2 لمینت مات و براق 70×50  ارتباط با ما    
3 لمینت مات و براق 90×60  ارتباط با ما    
4 لمینت مات و براق 70×100  ارتباط با ما    
5 لمینت مات و براق 120×90  ارتباط با ما    
6 لمینت مات و براق 170×90  ارتباط با ما    
7 لمینت مات و براق 2000×90  ارتباط با ما    
ليست قيمت استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 استند    ارتباط با ما    
2 استند    ارتباط با ما    
ليست قيمت پلات چاپ پوستر، لیمنت و استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 170×90  ارتباط با ما    
2 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 2000*90  ارتباط با ما    
TOP