به دلیل نواسانات قیمت مواد اولیه لطفا جهت اطلاع از قیمت های روز با شماره تلفن 09353258384 تماس حاصل فرمائید.

لیست قیمت دیجیتال

ليست قيمت چاپ ديجيتال سیاه و سفید تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A4 1000 2000
2 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A4 300 400
3 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A4 250 280
4 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A4 200 230
5 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A3 2000 2800
6 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A3 600 1000
7 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A3 500 600
8 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A3 400 550
9 كپي و پرينت سياه و سفيد 1 تا 10 A5 500 1000
10 كپي و پرينت سياه و سفيد 11 تا 200 A5 300 350
11 كپي و پرينت سياه و سفيد 201 تا 1000 A5 200 250
12 كپي و پرينت سياه و سفيد 1000 برگ به بالا A5 180 220
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگی تحریر 80گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A4 2000 3000
2 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A4 1500 2100
3 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A4 1000 1700
4 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A4 900 1500
5 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A3 2500 3500
6 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A3 2100 2600
7 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A3 2050 2500
8 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A3 1900 2300
9 كپي و پرينت رنگی 1 تا 10 A5 500 1000
10 كپي و پرينت رنگی 11 تا 200 A5 400 450
11 كپي و پرينت رنگی 201 تا 1000 A5 300 350
12 كپي و پرينت رنگی 1000 برگ به بالا A5 250 300
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 135 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A4 2500 3500
2 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 A4 1650 2300
3 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 A4 1200 1850
4 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا A4 1000 1650
5 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1 تا 10 A3 3000 4000
6 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 11 تا 200 A3 2200 2700
7 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 201 تا 1000 A3 2150 2500
8 كپي و پرينت رنگی 135 گرم 1000 برگ به بالا A3 2000 2400
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 160 گرمی (كليه قيمتهابه تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A4 2600 3600
2 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 A4 1700 2000
3 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 A4 1300 1700
4 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا A4 1100 1400
5 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1 تا 10 A3 4200 5300
6 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 11 تا 200 A3 2500 2800
7 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 201 تا 1000 A3 2300 2600
8 كپي و پرينت رنگی 160 گرم 1000 برگ به بالا A3 2100 2500
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي 200 گرمی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A4 2800 3700
2 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 A4 1800 2100
3 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 A4 1350 1800
4 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا A4 1200 1500
5 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1 تا 10 A3 4300 5500
6 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 11 تا 200 A3 2600 3000
7 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 201 تا 1000 A3 2350 2650
8 كپي و پرينت رنگی 200 گرم 1000 برگ به بالا A3 2150 2550
ليست قيمت چاپ ديجيتال رنگي کوتد - گلاسه 250 گرم (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس تعداد (برگ) ابعاد 1رو 2رو
1 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A4 2900 3900
2 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 A4 1850 2200
3 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 A4 1900 2150
4 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا A4 1300 1600
5 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1 تا 10 A3 4400 5600
6 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 11 تا 200 A3 2700 3100
7 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 201 تا 1000 A3 2400 2700
8 كپي و پرينت رنگی 250 گرم 1000 برگ به بالا A3 2200 2600
ليست قيمت پلات کاغذ تحریر چاپ رنگی و سیاه و سفید (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات 42×60 8000 6000 4000
2 چاپ پلات 70×50 10000 8000 6000
3 چاپ پلات 90×60 13000 11000 9000
4 چاپ پلات 70×100 15000 13000 11000
5 چاپ پلات 120×90 18000 16000 14000
ليست قيمت پلات کاغذ کوتد چاپ رنگی (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات 42×60 18000 15000 13000
2 چاپ پلات 70×50 19000 17000 14000
3 چاپ پلات 90×60 20000 18000 16000
4 چاپ پلات 70×100 25000 22000 19000
5 چاپ پلات 120×90 30000 28000 26000
6 چاپ پلات 170×90 43000 42000 39000
7 چاپ پلات 2000×90 55000 48000 46000
ليست قيمت لمینت مات و براق (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 لمینت مات و براق 42×60      
2 لمینت مات و براق 70×50      
3 لمینت مات و براق 90×60      
4 لمینت مات و براق 70×100      
5 لمینت مات و براق 120×90      
6 لمینت مات و براق 170×90      
7 لمینت مات و براق 2000×90      
ليست قيمت استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 استند        
2 استند        
ليست قيمت پلات چاپ پوستر، لیمنت و استند (كليه قيمتها به تومان مي باشد).
رديف جنس ابعاد 1 تا 10عدد 11 تا 30 عدد 30عدد به بالا
1 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 170×90      
2 چاپ پلات رنگی، لمینت و استند 2000*90      
TOP